ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ปาลิดา โล่ห์ชนะเจริญพร RI068319866TH ไปรษณีย์ไทย Jul 01, 2020 072020000002
นฎา. อัจฉราพิทักษ์ ED137142438TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 29, 2020 062020000010
วนิดา เลาหพิสิฐพาณิชย์ RI068391914TH ไปรษณีย์ไทย Jun 29, 2020 062020000011
รัชนีวรรณ ตรีทิพย์ ED111086795TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 26, 2020 062020000008
ธีระวัฒน์ สุขชาติ RI068344503TH ไปรษณีย์ไทย Jun 22, 2020 062020000006
ธนันท์ชัย เนติเฉลิมวัฒน์ ED097434170TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 15, 2020 062020000005
นางสาวอารยา กระหมีด ED075767808TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 12, 2020 062020000004
วาสนา. แก้วบุตร ED097430439TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 11, 2020 062020000003
น.ส.วิลาวรรณ สุวรรณวร ED054687106TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 05, 2020 062020000002
นางสาวอารยา กระหมีด RI056078920TH ไปรษณีย์ไทย Jun 02, 2020 062020000001
เมธพนธ์ RP815488913TH ไปรษณีย์ไทย May 25, 2020 052020000017
นภัสวรรณ์ พูลละเอียด RP815488887TH ไปรษณีย์ไทย May 25, 2020 052020000016
สิรดารัตน์ สิริกุลวาณิชย์ TUR3000307946 Kerry-ems May 25, 2020 052020000015
ณัฐธิดา สุปัญญากร RP832914219TH ไปรษณีย์ไทย May 22, 2020 052020000014
นายจุเลียบ ลิ่มประจวบพงศ์ RU971489405TH ไปรษณีย์ไทย May 19, 2020 052020000013
นส เสาวณัฐ รวิโอภาพ RI056007639TH ไปรษณีย์ไทย May 13, 2020 052020000011
พรทิพย์ อภิชาติสถาพร RU971495318TH ไปรษณีย์ไทย May 12, 2020 052020000010
ณัฐวุฒิ สุรันกูล RU971495321TH ไปรษณีย์ไทย May 12, 2020 052020000009
สุภาพร อินทร์วิเชียร RU971494533TH ไปรษณีย์ไทย May 11, 2020 052020000008
พิบูลย์ อรุณสันติโรจน์ RU971494493TH ไปรษณีย์ไทย May 11, 2020 052020000007
วราภร บรรจงนึก RU971494520TH ไปรษณีย์ไทย May 11, 2020 052020000006
ชนัตตา อินต๊ะสาร RI056002603TH ไปรษณีย์ไทย May 08, 2020 052020000005
จุฑาพรรณ จีนะวานิช RI056002166TH ไปรษณีย์ไทย May 07, 2020 052020000003
นุชจรินทร์ ไกรทอง EI991756851TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 07, 2020 052020000004
กัลยรัตน์ วัฒนนามกุล RU971483439TH ไปรษณีย์ไทย May 02, 2020 042020000009
นิตย์ ฟูมั่น RP815421514TH ไปรษณีย์ไทย May 02, 2020 052020000001
ปนิดา วีระสิงห์ (หมวย) RU971481614TH ไปรษณีย์ไทย Apr 28, 2020 042020000008
สรางค์ลักษณ์ พรมลือ TUR3000287231 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 23, 2020 042020000006
chaweewan komkham EI857660679TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 11, 2020 042020000004
Attapon Nilbodee RU915017435TH ไปรษณีย์ไทย Apr 10, 2020 042020000003
pimpaka RU915078788TH แจ้งเลขพัสดุค่ะ ไปรษณีย์ไทย Apr 07, 2020 042020000002
อัจฉรีย์ เจตินัย EI816170154TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 01, 2020 042020000001
บจ.ปลั๊กทูปลั๊ก EI795032447TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 25, 2020 032020000006
ภูรดา ภคภูมิเกียรติคุณ EI774729127TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 23, 2020 032020000005
เจียมจิตร ฉิมเลี้ยง EI774743659TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 20, 2020 032020000004
วิรัลพัฏ. เหลืองสุวรรณ EI774722645TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 19, 2020 032020000002
วสุนันท์ คำเรือง RU915070489TH ไปรษณีย์ไทย Mar 19, 2020 032020000003
ศศิมา อาจสงคราม EI716257581TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 03, 2020 032020000001
ณัฐินันท์ สำลี EI716224787TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 02, 2020 022020000007
วิชญะ อะโรคา RP718789132TH ไปรษณีย์ไทย Feb 11, 2020 022020000004
น้ำค้าง เนตรวิเชียร EI637266630TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 04, 2020 022020000003
จุฬาภรณ์ เหตุทอง RP718783157TH ไปรษณีย์ไทย Feb 03, 2020 022020000001
ฑิม​พิกา​ต์ ​เอื้อ​ธน​ทรัพย์​ EI637281420TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 03, 2020 022020000002
ศิริพร แซ่เฮ้ง RP718751675TH ไปรษณีย์ไทย Jan 30, 2020 012020000010
ศุภรัช ลิ่มชูเชื้อ RP718751636TH ไปรษณีย์ไทย Jan 30, 2020 012020000011
นางสาวชนาพร หนูทอง EI614664647TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 29, 2020 012020000009
ทวีพร ขำดี EI614644188TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 27, 2020 012020000008
ศุภรัช ลิ่มชูเชื้อ EI594956238TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 23, 2020 012020000006
พรศิริ RP718701113TH ไปรษณีย์ไทย Jan 23, 2020 012020000007
นายรรยง ช่วยชู EI594927903TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 21, 2020 012020000005
ชื่อลูกค้า : ปาลิดา โล่ห์ชนะเจริญพร
Tracking number : RI068319866TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000002
ชื่อลูกค้า : นฎา. อัจฉราพิทักษ์
Tracking number : ED137142438TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000010
ชื่อลูกค้า : วนิดา เลาหพิสิฐพาณิชย์
Tracking number : RI068391914TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000011
ชื่อลูกค้า : รัชนีวรรณ ตรีทิพย์
Tracking number : ED111086795TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000008
ชื่อลูกค้า : ธีระวัฒน์ สุขชาติ
Tracking number : RI068344503TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000006
ชื่อลูกค้า : ธนันท์ชัย เนติเฉลิมวัฒน์
Tracking number : ED097434170TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000005
ชื่อลูกค้า : นางสาวอารยา กระหมีด
Tracking number : ED075767808TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000004
ชื่อลูกค้า : วาสนา. แก้วบุตร
Tracking number : ED097430439TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000003
ชื่อลูกค้า : น.ส.วิลาวรรณ สุวรรณวร
Tracking number : ED054687106TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000002
ชื่อลูกค้า : นางสาวอารยา กระหมีด
Tracking number : RI056078920TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000001
ชื่อลูกค้า : เมธพนธ์
Tracking number : RP815488913TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000017
ชื่อลูกค้า : นภัสวรรณ์ พูลละเอียด
Tracking number : RP815488887TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000016
ชื่อลูกค้า : สิรดารัตน์ สิริกุลวาณิชย์
Tracking number : TUR3000307946
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000015
ชื่อลูกค้า : ณัฐธิดา สุปัญญากร
Tracking number : RP832914219TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000014
ชื่อลูกค้า : นายจุเลียบ ลิ่มประจวบพงศ์
Tracking number : RU971489405TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000013
ชื่อลูกค้า : นส เสาวณัฐ รวิโอภาพ
Tracking number : RI056007639TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000011
ชื่อลูกค้า : พรทิพย์ อภิชาติสถาพร
Tracking number : RU971495318TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000010
ชื่อลูกค้า : ณัฐวุฒิ สุรันกูล
Tracking number : RU971495321TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000009
ชื่อลูกค้า : สุภาพร อินทร์วิเชียร
Tracking number : RU971494533TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000008
ชื่อลูกค้า : พิบูลย์ อรุณสันติโรจน์
Tracking number : RU971494493TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000007
ชื่อลูกค้า : วราภร บรรจงนึก
Tracking number : RU971494520TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000006
ชื่อลูกค้า : ชนัตตา อินต๊ะสาร
Tracking number : RI056002603TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000005
ชื่อลูกค้า : จุฑาพรรณ จีนะวานิช
Tracking number : RI056002166TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000003
ชื่อลูกค้า : นุชจรินทร์ ไกรทอง
Tracking number : EI991756851TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000004
ชื่อลูกค้า : กัลยรัตน์ วัฒนนามกุล
Tracking number : RU971483439TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000009
ชื่อลูกค้า : นิตย์ ฟูมั่น
Tracking number : RP815421514TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000001
ชื่อลูกค้า : ปนิดา วีระสิงห์ (หมวย)
Tracking number : RU971481614TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000008
ชื่อลูกค้า : สรางค์ลักษณ์ พรมลือ
Tracking number : TUR3000287231
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000006
ชื่อลูกค้า : chaweewan komkham
Tracking number : EI857660679TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000004
ชื่อลูกค้า : Attapon Nilbodee
Tracking number : RU915017435TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000003
ชื่อลูกค้า : pimpaka
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000002
ชื่อลูกค้า : อัจฉรีย์ เจตินัย
Tracking number : EI816170154TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000001
ชื่อลูกค้า : บจ.ปลั๊กทูปลั๊ก
Tracking number : EI795032447TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000006
ชื่อลูกค้า : ภูรดา ภคภูมิเกียรติคุณ
Tracking number : EI774729127TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000005
ชื่อลูกค้า : เจียมจิตร ฉิมเลี้ยง
Tracking number : EI774743659TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000004
ชื่อลูกค้า : วิรัลพัฏ. เหลืองสุวรรณ
Tracking number : EI774722645TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000002
ชื่อลูกค้า : วสุนันท์ คำเรือง
Tracking number : RU915070489TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000003
ชื่อลูกค้า : ศศิมา อาจสงคราม
Tracking number : EI716257581TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000001
ชื่อลูกค้า : ณัฐินันท์ สำลี
Tracking number : EI716224787TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000007
ชื่อลูกค้า : วิชญะ อะโรคา
Tracking number : RP718789132TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000004
ชื่อลูกค้า : น้ำค้าง เนตรวิเชียร
Tracking number : EI637266630TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000003
ชื่อลูกค้า : จุฬาภรณ์ เหตุทอง
Tracking number : RP718783157TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000001
ชื่อลูกค้า : ฑิม​พิกา​ต์ ​เอื้อ​ธน​ทรัพย์​
Tracking number : EI637281420TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000002
ชื่อลูกค้า : ศิริพร แซ่เฮ้ง
Tracking number : RP718751675TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000010
ชื่อลูกค้า : ศุภรัช ลิ่มชูเชื้อ
Tracking number : RP718751636TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000011
ชื่อลูกค้า : นางสาวชนาพร หนูทอง
Tracking number : EI614664647TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000009
ชื่อลูกค้า : ทวีพร ขำดี
Tracking number : EI614644188TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000008
ชื่อลูกค้า : ศุภรัช ลิ่มชูเชื้อ
Tracking number : EI594956238TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000006
ชื่อลูกค้า : พรศิริ
Tracking number : RP718701113TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000007
ชื่อลูกค้า : นายรรยง ช่วยชู
Tracking number : EI594927903TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000005
Powered by MakeWebEasy.com