ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ษุภากร แซ่ลิ้ม ED367978525TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 01, 2020 092020000007
จักรพันธ์ ยังพระเดช RI120881443TH ไปรษณีย์ไทย Sep 29, 2020 092020000005
ชัยยา วิชามุข ED348250323TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 17, 2020 092020000004
อารีรัตน์ เดชเพชร ED329073308TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 14, 2020 092020000003
วิภาวี เชิดชูธรรม RI120823202TH ไปรษณีย์ไทย Sep 14, 2020 092020000002
นายรัฐพงษ์ วิงวอน ED308359279TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 10, 2020 092020000001
ชนิดา​ หงษ์​ปานา​นนท์​ RI108073735TH ไปรษณีย์ไทย Aug 26, 2020 082020000004
ศุภรัช ลิ่มชูเชื้อ ED266786985TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 20, 2020 082020000002
ธนพร เจริญรัศมีเกียรติ ED266786971TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 20, 2020 082020000003
มนัสวี ขวัญชื้น RI080781612TH ไปรษณีย์ไทย Jul 31, 2020 072020000016
ส.ต.ต.หญิง เสาวลักษณ์ ปาด้วง RI080767575TH ไปรษณีย์ไทย Jul 29, 2020 072020000015
รัชพล บวรธนาศิริ ED199237484TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 27, 2020 072020000014
สุพัตรา มะกล่ำ TUR3000341700 Kerry-ems Jul 24, 2020 072020000011
จิตรดา บูรณสรรค์ RI080727364TH ไปรษณีย์ไทย Jul 24, 2020 072020000012
กนกสรวง วรดิลก RP868289463TH ไปรษณีย์ไทย Jul 21, 2020 072020000009
วนิดา ชูพยัคฆ์ ED150998750TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 21, 2020 072020000010
พิมพ์พิกา ประคัลภวงส์ NLCH001394170 Kerry-ems Jul 15, 2020 072020000007
สันทนา ทักษะศุภการ RI080714737TH ไปรษณีย์ไทย Jul 15, 2020 072020000008
อุษา งามมีศรี RI080740516TH ไปรษณีย์ไทย Jul 07, 2020 072020000004
อาริยา ชลไพรพิมลรัตน์ RI080740493TH ไปรษณีย์ไทย Jul 07, 2020 072020000005
ปาลิดา โล่ห์ชนะเจริญพร RI068319866TH ไปรษณีย์ไทย Jul 01, 2020 072020000002
นฎา. อัจฉราพิทักษ์ ED137142438TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 29, 2020 062020000010
วนิดา เลาหพิสิฐพาณิชย์ RI068391914TH ไปรษณีย์ไทย Jun 29, 2020 062020000011
รัชนีวรรณ ตรีทิพย์ ED111086795TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 26, 2020 062020000008
ธีระวัฒน์ สุขชาติ RI068344503TH ไปรษณีย์ไทย Jun 22, 2020 062020000006
ธนันท์ชัย เนติเฉลิมวัฒน์ ED097434170TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 15, 2020 062020000005
นางสาวอารยา กระหมีด ED075767808TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 12, 2020 062020000004
วาสนา. แก้วบุตร ED097430439TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 11, 2020 062020000003
น.ส.วิลาวรรณ สุวรรณวร ED054687106TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 05, 2020 062020000002
นางสาวอารยา กระหมีด RI056078920TH ไปรษณีย์ไทย Jun 02, 2020 062020000001
เมธพนธ์ RP815488913TH ไปรษณีย์ไทย May 25, 2020 052020000017
นภัสวรรณ์ พูลละเอียด RP815488887TH ไปรษณีย์ไทย May 25, 2020 052020000016
สิรดารัตน์ สิริกุลวาณิชย์ TUR3000307946 Kerry-ems May 25, 2020 052020000015
ณัฐธิดา สุปัญญากร RP832914219TH ไปรษณีย์ไทย May 22, 2020 052020000014
นายจุเลียบ ลิ่มประจวบพงศ์ RU971489405TH ไปรษณีย์ไทย May 19, 2020 052020000013
นส เสาวณัฐ รวิโอภาพ RI056007639TH ไปรษณีย์ไทย May 13, 2020 052020000011
พรทิพย์ อภิชาติสถาพร RU971495318TH ไปรษณีย์ไทย May 12, 2020 052020000010
ณัฐวุฒิ สุรันกูล RU971495321TH ไปรษณีย์ไทย May 12, 2020 052020000009
สุภาพร อินทร์วิเชียร RU971494533TH ไปรษณีย์ไทย May 11, 2020 052020000008
พิบูลย์ อรุณสันติโรจน์ RU971494493TH ไปรษณีย์ไทย May 11, 2020 052020000007
วราภร บรรจงนึก RU971494520TH ไปรษณีย์ไทย May 11, 2020 052020000006
ชนัตตา อินต๊ะสาร RI056002603TH ไปรษณีย์ไทย May 08, 2020 052020000005
จุฑาพรรณ จีนะวานิช RI056002166TH ไปรษณีย์ไทย May 07, 2020 052020000003
นุชจรินทร์ ไกรทอง EI991756851TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 07, 2020 052020000004
กัลยรัตน์ วัฒนนามกุล RU971483439TH ไปรษณีย์ไทย May 02, 2020 042020000009
นิตย์ ฟูมั่น RP815421514TH ไปรษณีย์ไทย May 02, 2020 052020000001
ปนิดา วีระสิงห์ (หมวย) RU971481614TH ไปรษณีย์ไทย Apr 28, 2020 042020000008
สรางค์ลักษณ์ พรมลือ TUR3000287231 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 23, 2020 042020000006
chaweewan komkham EI857660679TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 11, 2020 042020000004
Attapon Nilbodee RU915017435TH ไปรษณีย์ไทย Apr 10, 2020 042020000003
ชื่อลูกค้า : ษุภากร แซ่ลิ้ม
Tracking number : ED367978525TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000007
ชื่อลูกค้า : จักรพันธ์ ยังพระเดช
Tracking number : RI120881443TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000005
ชื่อลูกค้า : ชัยยา วิชามุข
Tracking number : ED348250323TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000004
ชื่อลูกค้า : อารีรัตน์ เดชเพชร
Tracking number : ED329073308TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000003
ชื่อลูกค้า : วิภาวี เชิดชูธรรม
Tracking number : RI120823202TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000002
ชื่อลูกค้า : นายรัฐพงษ์ วิงวอน
Tracking number : ED308359279TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000001
ชื่อลูกค้า : ชนิดา​ หงษ์​ปานา​นนท์​
Tracking number : RI108073735TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000004
ชื่อลูกค้า : ศุภรัช ลิ่มชูเชื้อ
Tracking number : ED266786985TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000002
ชื่อลูกค้า : ธนพร เจริญรัศมีเกียรติ
Tracking number : ED266786971TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000003
ชื่อลูกค้า : มนัสวี ขวัญชื้น
Tracking number : RI080781612TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000016
ชื่อลูกค้า : ส.ต.ต.หญิง เสาวลักษณ์ ปาด้วง
Tracking number : RI080767575TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000015
ชื่อลูกค้า : รัชพล บวรธนาศิริ
Tracking number : ED199237484TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000014
ชื่อลูกค้า : สุพัตรา มะกล่ำ
Tracking number : TUR3000341700
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000011
ชื่อลูกค้า : จิตรดา บูรณสรรค์
Tracking number : RI080727364TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000012
ชื่อลูกค้า : กนกสรวง วรดิลก
Tracking number : RP868289463TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000009
ชื่อลูกค้า : วนิดา ชูพยัคฆ์
Tracking number : ED150998750TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000010
ชื่อลูกค้า : พิมพ์พิกา ประคัลภวงส์
Tracking number : NLCH001394170
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000007
ชื่อลูกค้า : สันทนา ทักษะศุภการ
Tracking number : RI080714737TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000008
ชื่อลูกค้า : อุษา งามมีศรี
Tracking number : RI080740516TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000004
ชื่อลูกค้า : อาริยา ชลไพรพิมลรัตน์
Tracking number : RI080740493TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000005
ชื่อลูกค้า : ปาลิดา โล่ห์ชนะเจริญพร
Tracking number : RI068319866TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000002
ชื่อลูกค้า : นฎา. อัจฉราพิทักษ์
Tracking number : ED137142438TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000010
ชื่อลูกค้า : วนิดา เลาหพิสิฐพาณิชย์
Tracking number : RI068391914TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000011
ชื่อลูกค้า : รัชนีวรรณ ตรีทิพย์
Tracking number : ED111086795TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000008
ชื่อลูกค้า : ธีระวัฒน์ สุขชาติ
Tracking number : RI068344503TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000006
ชื่อลูกค้า : ธนันท์ชัย เนติเฉลิมวัฒน์
Tracking number : ED097434170TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000005
ชื่อลูกค้า : นางสาวอารยา กระหมีด
Tracking number : ED075767808TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000004
ชื่อลูกค้า : วาสนา. แก้วบุตร
Tracking number : ED097430439TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000003
ชื่อลูกค้า : น.ส.วิลาวรรณ สุวรรณวร
Tracking number : ED054687106TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000002
ชื่อลูกค้า : นางสาวอารยา กระหมีด
Tracking number : RI056078920TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000001
ชื่อลูกค้า : เมธพนธ์
Tracking number : RP815488913TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000017
ชื่อลูกค้า : นภัสวรรณ์ พูลละเอียด
Tracking number : RP815488887TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000016
ชื่อลูกค้า : สิรดารัตน์ สิริกุลวาณิชย์
Tracking number : TUR3000307946
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000015
ชื่อลูกค้า : ณัฐธิดา สุปัญญากร
Tracking number : RP832914219TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000014
ชื่อลูกค้า : นายจุเลียบ ลิ่มประจวบพงศ์
Tracking number : RU971489405TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000013
ชื่อลูกค้า : นส เสาวณัฐ รวิโอภาพ
Tracking number : RI056007639TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000011
ชื่อลูกค้า : พรทิพย์ อภิชาติสถาพร
Tracking number : RU971495318TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000010
ชื่อลูกค้า : ณัฐวุฒิ สุรันกูล
Tracking number : RU971495321TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000009
ชื่อลูกค้า : สุภาพร อินทร์วิเชียร
Tracking number : RU971494533TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000008
ชื่อลูกค้า : พิบูลย์ อรุณสันติโรจน์
Tracking number : RU971494493TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000007
ชื่อลูกค้า : วราภร บรรจงนึก
Tracking number : RU971494520TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000006
ชื่อลูกค้า : ชนัตตา อินต๊ะสาร
Tracking number : RI056002603TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000005
ชื่อลูกค้า : จุฑาพรรณ จีนะวานิช
Tracking number : RI056002166TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000003
ชื่อลูกค้า : นุชจรินทร์ ไกรทอง
Tracking number : EI991756851TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000004
ชื่อลูกค้า : กัลยรัตน์ วัฒนนามกุล
Tracking number : RU971483439TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000009
ชื่อลูกค้า : นิตย์ ฟูมั่น
Tracking number : RP815421514TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000001
ชื่อลูกค้า : ปนิดา วีระสิงห์ (หมวย)
Tracking number : RU971481614TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000008
ชื่อลูกค้า : สรางค์ลักษณ์ พรมลือ
Tracking number : TUR3000287231
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000006
ชื่อลูกค้า : chaweewan komkham
Tracking number : EI857660679TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000004
ชื่อลูกค้า : Attapon Nilbodee
Tracking number : RU915017435TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000003
Powered by MakeWebEasy.com