ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ถิระศักดิ์ พสวงศ์ EU369741155TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-19 00:00:00 102018000017
นเรศร์ นพคุณ ED578238865TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-18 00:00:00 102018000015
สุเมธ ฤดีขจร ED578272478TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-17 00:00:00 102018000014
พรพรรณ ยอดสิน EU368601749TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-11 00:00:00 102018000013
ชลชุลี ทรัพย์บุญโต EU369729667TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-10 00:00:00 102018000012
คุณเดือนเพ็ญ กิตติวัชราพงษ์ EU369729653TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-10 00:00:00 102018000011
ชุติมา ศรีแสงอยู่ EU369729640TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-10 00:00:00 102018000009
วิภาดา ฝูงทองเจริญ EU368591074TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-09 00:00:00 102018000010
พิมพ์ชนก คล้ายทองคำ EU368591091TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-09 00:00:00 102018000008
กิตติมา กลิ่นเดช EU369714322TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-08 00:00:00 102018000007
โชคชัย ปรีชาวัฒน์ EU369713123TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-08 00:00:00 102018000006
นิศาลักษณ์ รัตนะ ED571524000TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-05 00:00:00 102018000005
กานดา กูลศรีโรจน์ ED571504447TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-04 00:00:00 102018000003
หฤทยา บุญเกตุ ED557897629TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-03 00:00:00 102018000002
รินดา นิลสว่าง ED557897615TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-03 00:00:00 102018000001
ภวรัญชน์ (นู๋จ๋า) แดงน้อย EU369839526TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-02 00:00:00 092018000040
ปาริชาติ ศิระพรหม EU369839486TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-02 00:00:00 092018000039
สุรัตน์ พจนาสุคนธ์ ED564716295TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-01 00:00:00 092018000036
ธนกร คล่องผจญกิจ NLCH000961939 Kerry 2018-10-01 00:00:00 092018000037
ณฐนนท์ จันจั่นเพ็ชร์ EU369695742TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-28 00:00:00 092018000035
ณฐนนท์ จันจั่นเพ็ชร์ EU369694248TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-27 00:00:00 092018000033
มยุรีย์ (ยุรีย์) EU368609756TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-27 00:00:00 092018000034
ตวงทอง คุ้มมาลัย ED564703133TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-26 00:00:00 092018000032
ณิชา เกสโร ED564703178TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-26 00:00:00 092018000031
ปาริฉัตร ปันวารี EU371197349TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-24 00:00:00 092018000029
rattiporn treerojwong EU369682939TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-21 00:00:00 092018000028
Kanthicha Yutthapateekool EU371192908TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-20 00:00:00 092018000027
โชคชัย ปรีชาวัฒน์ EU368630215TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-19 00:00:00 092018000026
ชวัลลักษณ์ นพเก้า EU370658305TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-18 00:00:00 092018000024
ณฐนนท์ จันจั่นเพ็ชร์ EU370658353TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-18 00:00:00 092018000022
suphat chunnaha EU370658319TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-18 00:00:00 092018000021
อังคณา แซ่เจี่ย EU370658322TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-18 00:00:00 092018000020
พัทธนันท์ พฤกษามณฑล EU 3706 5391 2 TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-15 00:00:00 092018000018
โชคชัย ปรีชาวัฒน์ NLCH000948536 Kerry-ems 2018-09-15 00:00:00 092018000019
วราภรณ์ เป้าเถื่อน EU370653515TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-14 00:00:00 092018000017
พัชริดา สอนเขียว ED550430219TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-12 00:00:00 092018000010
เฉลิม ลือเฟื่อง ED550430240TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-12 00:00:00 092018000014
ป่านทอ วิทยาจันทร์ ED550430222TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-12 00:00:00 092018000015
โชคชัย ปรีชาวัฒน์ ED550430205TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-12 00:00:00 092018000016
สาวิกา ถือแก้ว EU371174422TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-10 00:00:00 092018000004
สิริทิพพา ปักการะโต EU369672070TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-10 00:00:00 092018000013
สวิทย์ เจริญสุวรรณ EU369672066TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-10 00:00:00 092018000012
โชติ​มา​ คำเมือง​ EU371174419TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-10 00:00:00 092018000011
นายกมลเดช พรหมบุตร EU369672083TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-10 00:00:00 092018000009
กชนิกา ชัยชัชวาล EU371174405TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-10 00:00:00 092018000008
นางสาวอิสริยพร โกฐเชียงเจริญ EU370644221TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-07 00:00:00 092018000007
นายสุรเดช ไชยมงคล EU370644235TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-07 00:00:00 092018000005
อรพรรณ พูลสวัสดิ์ EU369660598TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-06 00:00:00 092018000003
บุญลือ จรูญ EU370635689TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-04 00:00:00 092018000002
ณัฐ์ชญามล กิตติ์ศิริคุณากร EU 3711 6173 8 TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-01 00:00:00 092018000001
ชื่อลูกค้า : ถิระศักดิ์ พสวงศ์
Tracking number : EU369741155TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-19 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000017
ชื่อลูกค้า : นเรศร์ นพคุณ
Tracking number : ED578238865TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-18 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000015
ชื่อลูกค้า : สุเมธ ฤดีขจร
Tracking number : ED578272478TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-17 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000014
ชื่อลูกค้า : พรพรรณ ยอดสิน
Tracking number : EU368601749TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000013
ชื่อลูกค้า : ชลชุลี ทรัพย์บุญโต
Tracking number : EU369729667TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-10 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000012
ชื่อลูกค้า : คุณเดือนเพ็ญ กิตติวัชราพงษ์
Tracking number : EU369729653TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-10 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000011
ชื่อลูกค้า : ชุติมา ศรีแสงอยู่
Tracking number : EU369729640TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-10 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000009
ชื่อลูกค้า : วิภาดา ฝูงทองเจริญ
Tracking number : EU368591074TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000010
ชื่อลูกค้า : พิมพ์ชนก คล้ายทองคำ
Tracking number : EU368591091TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000008
ชื่อลูกค้า : กิตติมา กลิ่นเดช
Tracking number : EU369714322TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-08 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000007
ชื่อลูกค้า : โชคชัย ปรีชาวัฒน์
Tracking number : EU369713123TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-08 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000006
ชื่อลูกค้า : นิศาลักษณ์ รัตนะ
Tracking number : ED571524000TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-05 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000005
ชื่อลูกค้า : กานดา กูลศรีโรจน์
Tracking number : ED571504447TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-04 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000003
ชื่อลูกค้า : หฤทยา บุญเกตุ
Tracking number : ED557897629TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-03 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000002
ชื่อลูกค้า : รินดา นิลสว่าง
Tracking number : ED557897615TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-03 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000001
ชื่อลูกค้า : ภวรัญชน์ (นู๋จ๋า) แดงน้อย
Tracking number : EU369839526TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-02 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000040
ชื่อลูกค้า : ปาริชาติ ศิระพรหม
Tracking number : EU369839486TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-02 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000039
ชื่อลูกค้า : สุรัตน์ พจนาสุคนธ์
Tracking number : ED564716295TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-01 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000036
ชื่อลูกค้า : ธนกร คล่องผจญกิจ
Tracking number : NLCH000961939
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-01 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000037
ชื่อลูกค้า : ณฐนนท์ จันจั่นเพ็ชร์
Tracking number : EU369695742TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-28 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000035
ชื่อลูกค้า : ณฐนนท์ จันจั่นเพ็ชร์
Tracking number : EU369694248TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-27 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000033
ชื่อลูกค้า : มยุรีย์ (ยุรีย์)
Tracking number : EU368609756TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-27 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000034
ชื่อลูกค้า : ตวงทอง คุ้มมาลัย
Tracking number : ED564703133TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-26 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000032
ชื่อลูกค้า : ณิชา เกสโร
Tracking number : ED564703178TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-26 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000031
ชื่อลูกค้า : ปาริฉัตร ปันวารี
Tracking number : EU371197349TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-24 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000029
ชื่อลูกค้า : rattiporn treerojwong
Tracking number : EU369682939TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-21 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000028
ชื่อลูกค้า : Kanthicha Yutthapateekool
Tracking number : EU371192908TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-20 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000027
ชื่อลูกค้า : โชคชัย ปรีชาวัฒน์
Tracking number : EU368630215TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-19 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000026
ชื่อลูกค้า : ชวัลลักษณ์ นพเก้า
Tracking number : EU370658305TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-18 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000024
ชื่อลูกค้า : ณฐนนท์ จันจั่นเพ็ชร์
Tracking number : EU370658353TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-18 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000022
ชื่อลูกค้า : suphat chunnaha
Tracking number : EU370658319TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-18 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000021
ชื่อลูกค้า : อังคณา แซ่เจี่ย
Tracking number : EU370658322TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-18 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000020
ชื่อลูกค้า : พัทธนันท์ พฤกษามณฑล
Tracking number : EU 3706 5391 2 TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000018
ชื่อลูกค้า : โชคชัย ปรีชาวัฒน์
Tracking number : NLCH000948536
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000019
ชื่อลูกค้า : วราภรณ์ เป้าเถื่อน
Tracking number : EU370653515TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-14 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000017
ชื่อลูกค้า : พัชริดา สอนเขียว
Tracking number : ED550430219TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-12 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000010
ชื่อลูกค้า : เฉลิม ลือเฟื่อง
Tracking number : ED550430240TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-12 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000014
ชื่อลูกค้า : ป่านทอ วิทยาจันทร์
Tracking number : ED550430222TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-12 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000015
ชื่อลูกค้า : โชคชัย ปรีชาวัฒน์
Tracking number : ED550430205TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-12 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000016
ชื่อลูกค้า : สาวิกา ถือแก้ว
Tracking number : EU371174422TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-10 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000004
ชื่อลูกค้า : สิริทิพพา ปักการะโต
Tracking number : EU369672070TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-10 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000013
ชื่อลูกค้า : สวิทย์ เจริญสุวรรณ
Tracking number : EU369672066TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-10 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000012
ชื่อลูกค้า : โชติ​มา​ คำเมือง​
Tracking number : EU371174419TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-10 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000011
ชื่อลูกค้า : นายกมลเดช พรหมบุตร
Tracking number : EU369672083TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-10 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000009
ชื่อลูกค้า : กชนิกา ชัยชัชวาล
Tracking number : EU371174405TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-10 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000008
ชื่อลูกค้า : นางสาวอิสริยพร โกฐเชียงเจริญ
Tracking number : EU370644221TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-07 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000007
ชื่อลูกค้า : นายสุรเดช ไชยมงคล
Tracking number : EU370644235TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-07 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000005
ชื่อลูกค้า : อรพรรณ พูลสวัสดิ์
Tracking number : EU369660598TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-06 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000003
ชื่อลูกค้า : บุญลือ จรูญ
Tracking number : EU370635689TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-04 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000002
ชื่อลูกค้า : ณัฐ์ชญามล กิตติ์ศิริคุณากร
Tracking number : EU 3711 6173 8 TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-01 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000001
Powered by MakeWebEasy.com